Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Harmonogram predpokladaných akcií

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene

Školský rok 2016 - 2017

Harmonogram akcií

Mesiac Akcia Ročník Termin Zodpovedný učiteľ
AUGUST Pracovná pedagogická rada 30.8. 2016 vedenie školy
Zasadnutia predmetových komisií 30.8. - 2.9.2016 vedúci PK
SEPTEMBER Adaptačný kurz + CPPPaP I. a PR. 5.- 9.9. 2016 príslušní učitelia a HM
Letný pohybový kurz - plávanie II. 1.9.-10.9. 2016 p. Slančíková
Letný pohybový kurz - turistika II. 5.9.- 9.9. 2016 p. Kvasnicová, Lizoň
Účelové cvičenie II. 7.9.-9.9. 2016 vyučujúci TSV
Pracovná pedagogická rada 13.9. 2016 vedenie školy
Pracovná pedagogická rada - výjazdová 23.9. 2016 vedenie školy
Dni holokaustu - účasť na spomienkovom podujatí III. - IV. 9.9. 2016 p. Veselá
Beseda s Jozefom Banášom výber 21.9. 2016 p. Slováková, Šuchmová
Európsky deň jazykov na GĽŠ všetky 26.9. 2016 PK CJ
Európsky deň jazykov - British Council, Goetheho Institut Bratislava, Alliance Francaise Banská Bystrica všetky 26. 9. 2016 PK CJ
Profesijná exkurzia: strojársky podnik AEROSPOOL III. - IV. 27.9. 2016 p. Lazáriková (VP)
Čo od nás chceš? - ŠŠR vo vestibule školy všetky 19.9.-30.9. 2016 Školská študentská rada (ŠŠR)
Žiaci so ŠVVP - Konzultačný program pre vypracovanie IVP I. p. Lazáriková
Projekt Zelená rota - beseda a zber odpadov I.- IV. p. Kvasnicová
OKTÓBER Pracovná pedagogická rada 4.10. 2016 vedenie školy
Triedne schôdzky Rady rodičovských združení všetky 4.10. 2016 RRZ
KABU I. 14.10. 2016 ŠŠR, PK 4
Účelové cvičenie I. 24.10. 2016 p. Mikovínyová
Účelové cvičenie Príma 24.10. 2016 p. Mikovínyová
SJL - Projekt Mágia slova p. Slováková, Šuchmová,
Profesijná orientácia - Bratislava - Veľtrh štúdia a kariéry Akadémia VAPAC IV. 11.10. 2016 p. Lazáriková (VP)
RUJ - Exkurzia do Puškinovho múzea v Brodzanoch II. p. Slančíková
DEJ - Sereď, Bratislava - Holokaust na Slovensku III. a IV. p. Huliaková
BIO, GEG - Prírodovedné múzeum v Liptovskom Mikuláši I. - III. p. Prokajová, Bónová
BIO, INF, MAT - exkurzia Brno - Anatomické múzeum, MUNI II. - IV. p. Bónová, Mikovínyová, Kvasnica
Súťaž ZENIT v programovaní - školské kolo I. - IV. 19. - 20. 10. 2016 p. Kvasnica
Noc v škole 21.10. 2016 ŠŠR, PK 2
Štúrove dni - Týždeň Ľ. Štúra všetky 24.-27.10. 2016 ŠŠR, PK 1
Halloween a vyrezávanie tekvíc všetky 27.10. 2016 ŠŠR a PK 6
Sociálno-psychologický výcvik s pracovníkmi CPPPaP I. p. Lazáriková
Vieš zachrániť život - praktický tréning poskytovania prvej pomoci I. p. Bónová
Správny životný štýl - príprava zdravých jedál v rámci Svetového dňa zdravej výživy III. p. Bónová
Beseda o Laniciach - Združenie Slatinka výber p. Kvasnicová
NOVEMBER Zasadnutia predmetových komisií vedúci PK
Hodnotiaca pedagogická rada 8.11. 2016 vedenie školy
Stužková slávnosť v reštaurácii Poľana Zvolen IV. A 18.11. 2016 p. Kačíková
Deň otvorených dverí a prezentačné akcie 22.11. 2016 PK 3
Stužková slávnosť v reštaurácii Palace Sliač IV. D 25.11. 2016 p. Prokajová
Stužková slávnosť v reštaurácii Centrum Zvolen IV. C 26.11. 2016 p. Veselá
UKL, DEJ Košice a Spiš - Gotická cesta I. - III. p. Samolejová, Procházka
Svet médií 2 - Multimediálne vzdelávanie PR., I. II. 10. 11. 2016 p. Šuchmová
SJL, DEJ, ANJ - Projekt Novembrové maky p. Gajdošíková, Veselá
Vyzdob si dvere! - súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere všetky 7.-25.11. 2016 ŠŠR
Formálny deň 24. 11. 2016 ŠŠR
Neformálny deň 25. 11. 2016 ŠŠR
Ľudské práva - beseda s ombudsmanom SR - Práva detí výber p. Lazáriková
Protidrogová prevencia - prezentácia pracovníkov OR PZ všetky p. Bónová
Profesijná exkurzia - testovanie pre štúdium na VŠ II. p. Lazáriková
DECEMBER Stužková slávnosť v reštaurácii Palace Sliač IV. B 2.12. 2016 p. Gubániová
Stužková slávnosť v reštaurácii Centrum Zvolen IV. E 3.12. 2016 p. Mikšík
SJL - Divadelné predstavenie všetky podľa večernej ponuky členovia PK 1
RUJ - Divadelné predstavenie v SND v Bratislave III. podľa ponuky SND p. Slančíková
NEJ, OBN - Viedeň (historické pamiatky, Freudovo múzeum), vianočný trh II., IV. p. Moťovská, Mikšík, Cesnaková
Mikuláš 6.12. 2016 ŠŠR
Slávnostná pedagogická rada - predvianočné posedenie 20.12. 2016 PK 5
Predvianočné dopoludnie 2016, charitatívna zbierka všetky 22.12. 2016 p. Slováková, Šuchmová, PK 2
Vianočné Whatever, všetky 22.12. 2016 ŠŠR
Svetový deň boja proti AIDS - beseda so psychológom, akcia Červené stužky p. Lazáriková (VP)
Plánované rodičovstvo - beseda s lekárom IV. p. Slančíková
Prezentácia školy na burze SŠ STREDOŠKOLÁK p. Lazáriková (VP)
JANUÁR Triedne schôdzky Rodičovského združenia 10.1. 2017 RRZ
Uzatvorenie známok za 1. polrok všetky 24.1. 2017 všetci učitelia
Klasifikačná porada a prerokovanie kritérií k prijímacím skúškam všetky 26.1. 2017 vedenie školy
Odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok všetky 31.1. 2017 vedenie školy
Prezentácia školy na rodičovských združeniach ZŠ deviatakov vedenie školy, p. Lazáriková
Univerzitný vedecký park na Prír. fakulte UK v Bratislave - bádanie v prírodných vedách pre talentovaných žiakov SOČ III. - IV. p. Lazáriková (VP)
Educate Slovakia - projekt AISEC výber 16.1. - 17.2. 2017 p. Nováková
Vymaľuj si! (Obraz GĽŠ) všetky 20.1. 2017 ŠŠR
Mládež a kriminalita - trestno-právna zodpovednosť mládeže - beseda s príslušníkom polície III. p. Bónová
Plánované rodičovstvo - beseda s lekárom III. - IV. p. Slančíková
FEBRUÁR Zasadnutia predmetových komisií vedúci PK
Pracovná pedagogická rada 21.2. 2017 vedenie školy
Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboard I. 1. termín p. Kvasnicová
Zimný pohybový kurz - korčuľovanie, zimná turistika I. 1. termín vyučujúci TSV
Účelové cvičenie I. p. Mikovínyová
Voľba voliteľných predmetov II. - III. p. Janoušková a VP
Prihlášky žiakov na VŠ - individuálne konzultácie IV. p. Lazáriková
ANJ - Divadelné predstavenie anglicky píšuceho autora podľa ponuky divadla p. Čechová, Oravcová
Valentínska pošta všetky 6.-14.2. 2017 Školská študentská rada
Študentský ples 17.2. 2017 Školská študentská rada
MAREC Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboard I. 2. termín p. Kvasnicová
Zimný pohybový kurz - korčuľovanie, zimná turistika I. 2. termín vyučujúci TSV
Účelové cvičenie I. p. Mikovínyová
EČ a PFIČ MS SJL IV., OK 14.3. 2017 p. Janoušková
EČ a PFIČ MS CUJ IV., OK 15.3. 2017 p. Janoušková
EČ MS MAT IV., OK 16.3. 2017 p. Janoušková
Pedagogická rada ku Dňu učiteľov 2017 28.3. 2017 PK 4
SOČ - školské kolo všetky p. Prokajová, Balážovič
GEG - environmentálna exkurzia I.- III. p. Kvasnicová
BIO Prírodovedné múzeum v Prahe, ZOO, Národné technické múzeum I. - II. p. Škrinár
FYZ - Exkurzia Levice - výstava Atlantis výber p. Balážovič
Sociálno-psychologický výcvik s pracovníkmi CPPPaP II. p. Lazáriková
English Week výber 20. - 31.3. 2016 p. Nováková
Chill zone - otvorenie 6.3. 2017 ŠŠR
Deň vďaky učiteľom 28.3. 2017 ŠŠR
Svetový deň vody - Malé vodné elektrárne - beseda s enviromentálnou tematikou p. Kvasnicová
Hovorme o sexe - výchovný program I. - II. p. Slančíková
Drogy, to teda nie! Kvíz v Krajskej knižnici Zvolen p. Bónová
APRÍL Hodnotiaca pedagogická rada všetky 4.4. 2017 vedenie školy
Individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov všetky 11.4. 2017 RRZ
Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka bez PS 27. 4. 2017 p. Hameršmídová
Študentská vedecká konferencia PK 5
Chocolate Day 22.4. 2017 Školská študentská rada
Odborná exkurzia v predmete - Literárna Orava II. p. Šuchmová a PK 1
NEJ, DEJ - Cisárska Viedeň - po stopách posledných Habsburgovcov výber p. Moťovská, Veselá a PK 3
NEJ - Exkurzia Švajčiarsko, Francúzsko II.- III. p. Moťovská,Čutorová,Cesnaková
Deň Zeme - brigáda v mestskom parku Lanice p. Kvasnicová
Riziká brigádnických prác v zahraničí - beseda III. p. Bónová
MÁJ Prijímacie skúšky do 1. ročnka, 1. kolo, 1. termín 9.5. 2017 p. Hameršmídová
Prijímacie skúšky do 1. ročnka, 1. kolo, 2. termín 11.5. 2017 p. Hameršmídová
Účelové cvičenie PR. 9.5. 2017 p. Mikovínyová
Účelové cvičenie II. 11.5. 2017 p. Mikovínyová
Uzatvorenie známok za 2. polrok IV. 5.5. 2017 všetci učitelia
Klasifikačná pedagogická rada IV. 9.5. 2017 vedenie školy
Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka bez PS 10.5. 2017 p. Hameršmídová
Rozlúčka žiakov 4. ročníka IV. 12.5. 2017 PK 1
Odovzdávanie vysvedčení za 2. polrok IV. 12.5. 2017 tr. učitelia
Akademický týždeň IV. 15.-19.5. 2017
Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka 18.5. 2017 p. Hameršmídová
Rodičovské združenie rodičov budúcich žiakov 1. ročníka 30.5. 2017 p. Hameršmídová
Ústna forma internej časti maturitných skúšok 22.-26.5. 2017 p. Janoušková
KOŽAZ - Kurz ochrany života a zdravia III. 22.- 26.5. 2017 p. Lizoň
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení IV. 29.5. 2017 p. Janoušková
GEG Zaujímavosti Slovenska (ŠkVP) všetky p. Hobzová + PK 5
ANJ - Spoznávame Londýn / Škótsko PR., I.-III. p. Balková, Nováková + PK 2
BIO - Exkurzia Arborétum Borová Hora Zvolen I. p. Mikovínyová, Bónová
DEJ, GEG - Severné Čechy z pohľadu histórie III., PR p. Procházka
Recyklácia odpadov - exkurzia II. - III. p. Kvasnicová
GYM3Fest všetky 5.5. 2017 ŠŠR
Besedový týždeň všetky 9. - 11.5. 2017 ŠŠR
Chocolate day všetky 19.5. 2017 ŠŠR
JÚN Zasadnutia PK vedúci PK
Prijímacie skúšky do 1. ročníka - 2. kolo 20.6. 2017 p. Hameršmídová
Uzatvorenie známok PR., I. - III. 26.6. 2017 všetci vyučujúci
Gymnaziáda a Beh olympijského ohňa - X. ročník PR., I.-III. 27.6. 2017 p. Mikovínyová, PK 6
Ice-cream Day 27.6. 2017 Školská študentská rada
Klasifikačná pedagogická rada PR., I.-III. 27.6. 2017 vedenie školy
Možnosť školských výletov PR., I.-III. 28. - 29.6. 2017 tr. učitelia
Ukončenie 2. polroku, odovzdávanie vysvedčení PR., I. - III. 30.6. 2017 triedni vyučujúci
Vyhodnocovacia pedagogická rada / výjazdová 30.6. 2017 vedenie školy /PK 3
Profesijná orientácia: strojársky podnik CONTINENTAL, VOLKSWAGEN Slovakia III. p. Lazáriková
RUJ - Exkurzia Petrohrad / Pobaltie a Petrohrad I. - III. p. Slančíková, vyuč. CUJ
Južná Morava - geografické zaujímavosti II. p. Hobzová
Exkurzia do výpočtového laboratória TU vo Zvolene II.A vyučujúci INF
Školské kolá olympiád v jednotlivých predmetoch sa budú konať podľa Termínovníka IUVENTY.
Besedy na spoločenské a aktuálne témy sa budú konať podľa možností pozvaných hostí.
Predpokladané termíny, ktoré sa týkajú maturantov, platia v prípade, že žiaci 4. ročníka budú maturovať v týždni od 22. do 26.5. 2017.
Tento harmonogram je otvorený aj iným podujatiam a ich termínom.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028