Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.02.2016

E-TWINNING

Žiaci našej školy nadviazali cez platformu e–Twinning spoluprácu s partnerskou školou v meste Kaunas v Litve a pracujú na spoločnom projekte s názvom "To isté vo Zvolene a v Kaunase, a predsa iné".

Komunikačným jazykom projektu je nemecký jazyk.

Cieľom projektu je prostredníctvom e-Twinningovej platformy zistiť čo najviac informácií o svojom partnerovi, jeho meste a škole a následne ho predstaviť spolužiakom zo svojej školy.

Žiaci budú pripravovať vo dvojiciach materiály (plagáty) o svojom meste:

  • Hlavné námestie môjho mesta
  • Najkrajšia pamätihodnosť môjho mesta
  • Šport v mojom meste
  • Najväčšie nákupné stredisko
  • Naša škola
Vyhotovené materiály budú zverejnené na Twinnspace. Každá škola vystaví aj plagáty partnerskej školy.

V závere projektu žiaci pripravia kvíz o svojom meste pre partnerskú školu.

Cieľom projektu je

  • zvýšiť motiváciu učiť sa cudzí jazyk
  • zlepšiť si vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku
  • nadviazať kontakty s novými priateľmi
  • spoznať nové mesto, kultúru, krajinu
  • zlepšiť IKT-zručnosti

Stručné informácie o partnerskej škole

Ugnes Karvelis Gymnázium sa nachádza v blízkosti mesta Kaunas, ktoré je druhým najväčším mestom Litvy.

Gymnázium navštevuje približne 1000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov a pracuje tu 85 učiteľov. Škola ponúka vzdelanie 1. a 2. stupňa základnej školy ako aj stredoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Osobitá pozornosť je venovaná nadaným žiakom, a tiež žiakom so špeciálnymi potrebami učenia sa a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nemecký jazyk sa na škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk popri ruskom a francúzskom jazyku. Stredobodom vzdelávania je šport, prírodné vedy a profesijná orientácia žiakov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028